Устав на БААТ

Устав на БААТЧл.1. /1/ Българска асоциация за алтернативен туризъм, наричана за краткост "сдружението” или "БААТ" е – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
/2/ БААТ обединява на доброволен принцип  юридически и дееспособни физически лица, опериращи на национално и местно ниво органи, организации и административни структури, работещи в сферата на туризма, екологията, културата и производството, които споделят идеите за устойчивото развитие на българския туризъм чрез налагането на алтернативните форми на туризъм, като мотор на регионалното развитие и на опазването и устойчивото използване на българското природно и културно - историческо наследство и живите традиции. 

         Изтегли пълния текст на Устава в pdf формат


създадена на 16.02.2009; обновена на 15.09.2016