SAFETOUR Интернет платформа за обучение

Практически основан инструмент за обучение по сигурност и безопасност в селския туризъм в Европа

В рамките на проекта Safetur Българска асоциация за алтернативен туризъм създаде за българските предприемачи в туризма следните помагала за работа и възможност за самооценка:

Виртуално обучение

Ръководство за сигурност и безопасност

Самооценка


Продължителност на проекта: 01.10.2012 - 10.30.2014

Цел на проекта:
Осигуряване на възможност за практическо и ефективно, постоянно актуализирано обучение през целия живот за туристически микро и малки предприятия в Европа чрез подбрена достъпност до информация в областта на сигурността и безопасността за служителите и клиентите, което да доведе до спазване на общоевропейските стандарти, повишен професионализъм, конкурентоспособността чрез доверие и надеждност, а оттам и до стабилността и устойчивостта на селско-туристическо предприемачество в Европа.

Целевата група по проекта са доставчици на туристически услуги в селските райони, както и институциите за професионално образование.

Основни дейности по проекта:
Срещи на партньорите по проекта в Латвия, Норвегия, Германия и Великобритания.
Интернет страницата на проекта, изработване на листовка.
Ппримери за добри практики за сигурност и безопасност в страните партньори, чрез проучване сред клиентите и доставчиците в селския туризъм.
Наръчник за развитие - материалът ще бъде подготвен въз основа на резултатите от проекта SECTOUR и опита, получен по време проучването. Той се отнася до сигурност и безопасност при настаняване, изхранване в мястото за настаняване и други предоставяни услуги в него. Наръчникът ще бъде адаптиран и преведен езика на всяка страна-партньор, вкл. немски.
Разработка на интернет инструмент. Инструментът предоставя съдържанието на наръчника в интернет среда и ще се състои от уеб базиран инструмент за самооценка в областта на сигурността и безопасността, ръководство за проверка и контрол, както и виртуален обучителен модул.
Апробация на наръчника и уеб инструмента в страните партньории актуализация според резултатите от апробацията.
Разпространение на резултатите в страните партньори и страните-членки на EUROGITES. Резултатите от проекта ще бъдат представени на общото събрание на EUROGITES.

Резултати от проекта:
Наръчник "Вашият бизнес в селския туризъм - управлявайте разумно"
Уеб инструмент - онлайн самооценка
Уеб инструмент - Инспекция за проверка и контрол
Уеб инструмент - Виртуално обучение по сигурност и безопасност
Семинар за сигурност и безопасност в европейския селски туризъм

Представяне на проекта на английски език

Lifelong Learning Programme logo   

 

 

 

Проектът се финансира от Програма за учене през целия живот Леонардо да Винчи

създадена на 24.01.2013; обновена на 05.06.2015