Проект за споделяне на добри и лоши практики в селския туризъм

Приключи работата по проект на Латвийската асоциация за селски туриъзм www.celotajs.lv. БААТ партнира по проекта от българска страна заедно с представители от Гърция, Словения, Испания и още 25 страни представлявани от Еврожит - www.eurogites.org. Крайният резултат е интерактивен интренет сайт, който представя основните критерии в европейското настаняване в къщи за гости в интернет на адрес http://www.quality.eurogites.org.

Направи регистрация за да сравниш
къща за гости с европейските стандарти >>

Известно е, че в туризма човешкия фактор има основно значение за качеството на предлаганата услуга. Това важи с още по-голяма сила в сектора на селския туризъм, където личния контакт с домакините представлява част от емоцията на преживяването. От икономическа гледна точка човешкият ресурс е основен двигател на развитието на селския туризъм, и то основно чрез личната предприемаческа инициатива, която обикновено се осъществява от непрофесионалисти. Всичко това налага необходимостта от обучение, която е характерна не само за България, но и в европейски мащаб.

Латвийската асоциация за селски туризъм в партньорство с:
     bullet Българска асоциация за алтернативен туризъм
     bullet Мрежа от къщи за гости, Гърция
     bullet Мрежа от къщи за гости, Андалусия
     bullet Европейска конфедерация за селски туризъм - Еврожит*
     bullet Камара на селското и горско стопанство, Словения
започнаха работа по проект за развитие на качеството в селския туризъм основан на интерактивно интернет обучение.

Проектът включва следните дейности:
     bullet Изготвяне на ситуационен анализ за качеството на предлагане и проблемните сфери в селския туризъм - преглед на документа (английски език)
     bullet Подготовка и провеждане на интернет анкета за потребителските нагласи на туристите към продукта на селския туризъм - попълни въпросника (на български език) 
     bullet Обновяване и адаптация на минималните критерии на Еврожит за качество на настаняване
     bullet Разработване на интернет инструмент (qualitool), който включва модул за самооценка на предлагането и наръчник за покриване на минималните критерии за настаняване
     bullet Превод, тестове и адаптация на инструмента от партньорите по проекта
     bullet Информационна кампания сред заинтересовани страни

*Еврожит е конфедерация, която обединява националните асоциации за селски туризъм в Европа и осигурява представителност на около 200 000 места за настаняване пред институциите на Европейския съюз.

интернет обучение
бенчмаркинг


  Лого Леонардо

Тази дейност се финансира от Европейската комисия

създадена на 04.12.2006; обновена на 30.08.2019