Новини, свързани с БААТ

Устойчив туризъм чрез работа в мрежа и сътрудничество

Проект Sustain-T
В края на месец октомври 2019 година приключи изпълнението на двугодишния проект „Устойчив туризъм чрез работа в мрежа и сътрудничество“ - Sustain-T, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът се осъществи в партньорство на осем организации от шест европейски държави: Автономен университет на Барселона - Координатор на проекта и партньорите:
 Консултантска компания, специализирана в устойчивото развитие от Барселона - Albea
 Португалската конфедерация по туризъм
 Частна образователна организация AidLearn от Лисабон, Португалия
 Университет LUISS от Рим, Италия
 IT компания Total Innovation от Плимут, Великобритания
 Търговска камара, Област Чонград, Унгария
 Европейски център за качество – от България.
Българската асоциация за алтернативен туризъм подкрепи проекта в качество си на асоцииран партньор.
Главната цел на проект Sustain-T бе да повиши устойчивостта на европейските микро и малки предприятия (ММП) в сектора на туризма чрез повишаване информираността на техните мениджъри относно практики за устойчив туризъм и подобряване на техните умения за работа в мрежа и сътрудничество за създаване на нови зелени алианси и прилагане на съвместни инициативи за устойчивост.
За постигането на тази цел бяха разработени следните интелектуални продукти:
1. Обучителна програма и обучителни материали в областта на устойчивия туризъм
2. Интерактивни инструменти за самооценка, анализ на ресурси и генериране на идеи за туристически ММП
3. Многоезична виртуална среда за учене и сътрудничество: http://www.sustain-t.eu/SustainTPlatform/ .
Всички продукти са достъпни на сайта на проекта www.sustain-t.eu . Европейски център за качество ООД изказва своята благодарност за подкрепата и сътрудничеството на БААТ в хода на осъществяването на проекта.

дата 20.10.2018,
източник: Европейски център за качество

Всички новини