Новини, свързани с БААТ

Общо събрание 20 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в гр. София

ПОКАНА
Изборно Общо събрание на Сдружение
Българска асоциация за алтернативен туризъм

Съгласно чл. 19 от Устава на Сдружението и
решение на Управителния съвет от 18 септември 2018 г.
се свиква
Изборно Общо събрание на 20 ноември 2018 г. от 10:00 ч.
в гр. София на ул. Шести септември 37 (Есенс център).
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Избор на членове и председател на Управителния съвет
2. Избор на членове и председател на Контролния съвет
3. Избор на мандат на Управителния и Контролния съвет
4. Избор на член на Управителния съвет, който да бъде упълномощен да представлява Сдружението за целите на проект EcoVeloTour
5. Обсъждане визията, структурата и съдържанието на проекта за обновяване на уеб-страница на БААТ
6. Обсъждане на нуждите и нагласите на членовете спрямо дейността на БААТ
7. Други

При липса на кворум в 10:00 ч. на 20 ноември, съгласно чл. 20 от Устава на Сдружението Общото събрание ще бъде отложено с един час и ще се проведе на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

София, 20 октомври 2018 г.

дата 20.10.2018,
източник: БААТ

Всички новини