Проект по Програма за транснационално сътрудничество Дунав

EcoVeloTour

imageВелотуризмът постепенно се превръща в хит както сред пътшествениците природолюбители, така и сред експертите в сферата на регионалното развитие. Това се дължи на цяла поредица ползи от практикуването на велосипеден туризъм и развитието на велосипедни маршрути.

Велосипедното пътуване с цел туризъм дава значителна свобода на туристите да се придвижват в дестинацията с изцяло екологичен транспорт. По-бавната скорост в сравнение с моторизирания транспорт позволява пълноценно възприемане на множество детайли от заобикалящата среда, а физическото натоварване благоприятства поддържането на добро здраве. Развитието на велосипедни маршрути в дестинацията дава възможност за по-равномерно разпределение на туристическия натиск, а ползите от дейността могат да достигнат до по-широк кръг от местни предприемачи.

Въпреки това, пред развитието на велотуризма съществуват редица пречки, които изискват активна намеса от страна на публичните институции и ангажиране на ресурси в ключови сфери като пътната инфраструктура. Без тази намеса велотуризмът остава достъпен за сравнително тесен кръг от спортно настроени колоездачи или ограничен до технически трудни маршрути съставени от горски пътеки и черни пътища.

С ускоряването на моторизацията в световен план пътната инфраструктура се развива изключително за нуждите на високоскоростните транспортни средства. Нарастването на значението на екологичния аспект води до преосмисляне на тази парадигма и в много страни се полагат усилия за адаптиране на пътища с второстепенно значение за нуждите на колоездачите. В България се наблюдава значителен интерес към планинското колоездене, който се изразява в сформиране на множество клубове, организиране на състезания, създаване и поддръжка на трасета в планините. Набира популярност и шосейното колоездене чрез поредица от състезания в различни дестинации в цялата страна.

Целта на проект ECOVELOTOUR е да постави въпроса за координирано развитие на велосипедния туризъм в средносрочен план като се разработи стратегия за територията на област Русе. Аргументите за избор на целевата територия са следните:

  • Русе е най-големия град в Дунавската равнина, а по поречието на реката преминава международен велокоридор ЕвроВело 6 (Атлантически океан-Черно море);
  • Регионалното ниво на планиране в България има предимно консултативен характер и осъществява връзката между националното (централната власт) и местното ниво (общините);
  • Областта разполага със значителен природен и културно-исторически потенциал за развитие на туризма;
  • В област Русе е разработена (на ниво прототип) първата областна мрежа от велосипедни маршрути от Сдружение Вело-Русе;
  • Русе е център на новосформираната организация за управление на туристически район Дунав.

Проектът се състои от следните дейности:

  • провеждане на теренно проучване за състоянието и пригодността на пътищата от велосипедната мрежа съгласно насоки разработени от чуждестранните партньори по проекта;
  • обсъждане със заинтересованите страни (в т.ч. общини, туристически бизнес, НПО, регионални структури на централната власт) на компетенциите, капацитета и мерките, които имат отношение към развитието на велотуризма в областта;
  • внедряване на система за мониторинг и анализ на велосипедния трафик на ключови места от веломрежата;
  • организиране на международна конференция за представяне на опита на други европейски страни в развитието на велосипеден туризъм.

Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Повече информация за проекта на страницата на Програма Дунав

През първата година от проекта е разработен Наръчник за планиране и развитие на устойчив велосипеден туризъм (на английски език). Наръчникът ще послужи при изготвянето на анализ на условията за практикуване на велосипеден туризъм. Въз основа на анализа ще бъдат изведени препоръки към стратегически документи  за развитие на регионално и местно равнище.

Екипът на проекта проведе проучване сред заинтересованите страни в Дунавския регион по отношение на мястото на велосипедния туризъм в туристическото предлагане на национално и регионално равнище. Публикувания са Предварителни резултати от проучването за България (на английски език)

За въпроси във връзка с изпълнението на проекта можете да се свържете с Кирил Калоянов - 0883 379987, както и на е-адреса на БААТ

Подробна информация за състоянието на велосипедния туризъм и Дунавския веломаршрут в България можете да открите в е-изданието Проучване и развитие на велосипедния туризъм по българското поречие на р. Дунав.

създадена на 30.01.2019; обновена на 07.08.2019