Проект по Програма за транснационално сътрудничество Дунав

EcoVeloTour

imageВелотуризмът постепенно се превръща в хит както сред пътшествениците природолюбители, така и сред експертите в сферата на регионалното развитие. Това се дължи на цяла поредица ползи от практикуването на велосипеден туризъм и развитието на велосипедни маршрути.

Велосипедното пътуване с цел туризъм дава значителна свобода на туристите да се придвижват в дестинацията с изцяло екологичен транспорт. По-бавната скорост в сравнение с моторизирания транспорт позволява пълноценно възприемане на множество детайли от заобикалящата среда, а физическото натоварване благоприятства поддържането на добро здраве. Развитието на велосипедни маршрути в дестинацията дава възможност за по-равномерно разпределение на туристическия натиск, а ползите от дейността могат да достигнат до по-широк кръг от местни предприемачи.

Въпреки това, пред развитието на велотуризма съществуват редица пречки, които изискват активна намеса от страна на публичните институции и ангажиране на ресурси в ключови сфери като пътната инфраструктура. Без тази намеса велотуризмът остава достъпен за сравнително тесен кръг от спортно настроени колоездачи или ограничен до технически трудни маршрути съставени от горски пътеки и черни пътища.

С ускоряването на моторизацията в световен план пътната инфраструктура се развива изключително за нуждите на високоскоростните транспортни средства. Нарастването на значението на екологичния аспект води до преосмисляне на тази парадигма и в много страни се полагат усилия за адаптиране на пътища с второстепенно значение за нуждите на колоездачите. В България се наблюдава значителен интерес към планинското колоездене, който се изразява в сформиране на множество клубове, организиране на състезания, създаване и поддръжка на трасета в планините. Набира популярност и шосейното колоездене чрез поредица от състезания в различни дестинации в цялата страна.

Целта на проект ECOVELOTOUR е да постави въпроса за координирано развитие на велосипедния туризъм в средносрочен план като се разработи стратегия за територията на област Русе. Аргументите за избор на целевата територия са следните:

  • Русе е най-големия град в Дунавската равнина, а по поречието на реката преминава международен велокоридор ЕвроВело 6 (Атлантически океан-Черно море);
  • Регионалното ниво на планиране в България има предимно консултативен характер и осъществява връзката между националното (централната власт) и местното ниво (общините);
  • Областта разполага със значителен природен и културно-исторически потенциал за развитие на туризма;
  • В област Русе е разработена (на ниво прототип) първата областна мрежа от велосипедни маршрути от Сдружение Вело-Русе;
  • Русе е център на новосформираната организация за управление на туристически район Дунав.

Проектът се състои от следните дейности:

  • провеждане на теренно проучване за състоянието и пригодността на пътищата от велосипедната мрежа съгласно насоки разработени от чуждестранните партньори по проекта;
  • обсъждане със заинтересованите страни (в т.ч. общини, туристически бизнес, НПО, регионални структури на централната власт) на компетенциите, капацитета и мерките, които имат отношение към развитието на велотуризма в областта;
  • внедряване на система за мониторинг и анализ на велосипедния трафик на ключови места от веломрежата;
  • организиране на международна конференция за представяне на опита на други европейски страни в развитието на велосипеден туризъм.

Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Повече информация за проекта на страницата на Програма Дунав

създадена на 30.01.2019; обновена на 05.03.2019