Проект по Програма за транснационално сътрудничество Дунав

EcoVeloTour Съгласуване в планирането на велосипедния и екотуризъм в област Русе

imageОбобщение на проекта може да видите в края на страницата.

За въпроси във връзка с изпълнението на проекта можете да се свържете с Кирил Калоянов - 0883 379987, както и на е-адреса на БААТ

03.09.2019 - Обява за избор на изпълнител с предмет "Организация и изпълнение на монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за преброяване на превозни средства (велосипеди)"

Изтеглете обявата тук

26.08.2019 - Обява за избор на изпълнител с предмет  "Разработване на стратегия за развитие на велосипеден и екотуризъм за територията на област Русе при отчитане на използваните екосистемни услуги."

 Изтеглете обявата тук

31.07.2019 - Публикувани са два документа с насоки към планирането на еко и велотуризъм, разработени от партньорите по проекта

През първата година от проекта е разработен Наръчник за планиране и развитие на устойчив велосипеден туризъм (на английски език). Наръчникът ще послужи при изготвянето на анализ на условията за практикуване на велосипеден туризъм. Въз основа на анализа ще бъдат изведени препоръки към стратегически документи  за развитие на регионално и местно равнище.

Ръководството за разработване на регионални стратегии за развитие на еко и велотуризъм представя в стъпки методиката за планиране на регионално ниво. Документът цели да подпомогне разработването на регионални стратегии за туризъм базирани на концепцията за екосистемните услуги.

31.05.2019 - Резултати от проучване със заинтересовани страни

Екипът на проекта проведе проучване сред заинтересованите страни в Дунавския регион по отношение на мястото на велосипедния туризъм в туристическото предлагане на национално и регионално равнище. Публикувания са Предварителни резултати от проучването за България (на английски език)

 

01.06.2019 - Идейни проекти за развитието на велосипеден туризъм насочени към крайдунавските общини 

Подробна информация за състоянието на велосипедния туризъм и Дунавския веломаршрут в България можете да открите в е-изданието Проучване и развитие на велосипедния туризъм по българското поречие на р. Дунав. Проучването позволява да бъдат обобщени мерки необходими за завършването на маршрута:

Възстановяване на изоставени и асфалтиране на съществуващи черни пътища по крайбрежието на р. Дунав (републиканския път II-52 между с. Кривина и с. Мечка и общински пътни отсечки), които да осигуряват безопасно движение на велосипеди и близък контакт с природните забележителности на поречието – в правомощията на съответните общини и АПИ;

Възстановяване на изоставени и асфалтиране на съществуващи черни пътища по дигите на р. Дунав, които да осигуряват безопасно движение на велосипеди и гледка към реката – в правомощията на Напоителни системи ЕАД;

Предпроектни проучвания на възможностите за изграждане на самостоятелна велосипедна алея (Greenway ) върху леглото на теснолинейния път между Червен бряг и Оряхово – в правомощията на НКЖИ;

Сформиране на работна група за подобряване на междуинституционалното сътудничество чрез определяне на изискванията към пътната инфраструктура, която може да бъде включена във велосипеден маршрут, изготвяне на стандарт за пътеуказваща маркировка и разработване на предложения за необходимите нормативни промени – в правомощията на: МРРБ,  АПИ, ЦИПТНЕНС, МВР, Министерство на туризма, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Бъгларски институт за стандартизация, НПО-сектор. Тъй като стандартът за веломаркировка трябва да може да бъде прилаган и за маршути за планинско колоездене, които ползват инфраструктура извън пътната мрежа на страната, в работната група следва да участват и представители на МОСВ, МЗХГ, националните и природните паркове, клубове за планинско колоездене и други туристически сдружения;

Предпроектно проучване и подробно описание на нуждите от пътеуказващи знаци за цялостно маркиране на маршрута, заедно с препоръки към плановете за организация на движението (ПОД и ГПОД), с които да се подобри безопасността на преминаващите велосипедисти в краткосрочен план – в правомощията на АПИ, КАТ, НПО;

Маркиране на маршрута съобразно единен национален стандарт – в правомощията на съответния собственик на пътя;

Инвентаризация на компонентите по целия маршрут (забележителности, пътища, места за почивка, обществен транспорт, места за настаняване и заведения за хранене, велосипедни магазини и услуги, събития), създаване на база данни със събраната информация и публикуване в интернет за ползване от местни и чуждестранни велотуристи – в правомощията на съответните общини, НПО, Организация за управление на туристическите райони (ОУТР) Дунав, местен бизнес;

Създаване на мрежа от доставчици на туристически услуги, които са съобразени с изискванията на велотуристите, чрез проучвания, обучения, разработване на насоки за велогостоприемни услуги, рекламни дейности – в правомощията на съответните общини, НПО, местен бизнес; Създаване на къмпинги – в правомощията на съответните общини, местен бизнес;

Прочуване на търсенето на велосипеден туризъм чрез автоматизирани системи за мониторинг на велотрафика, анкетни проучвания - в правомощията на НПО, научни организации;

Подобряване на условията за достъп на велосипедисти до туристическите забележителности, вкл. довеждаща инфраструктура, паркинги, места за почивка, както и дейности за реставрация, консервация и съхраняване на природни, културни и исторически забележителности – в правомощията на съответните институциите, отговорни за туристическите забележителности, в т.ч. общини, администрации на природни паркове, министерства и др.;

Изграждане на места за почивка, вкл. паркинги, навеси, къмпинги и зони за отдих (заслони, чешми, пейки и маси, обществени тоалетни), пунктове за ремонт на велосипеди, станции за зареждане на ел-велосипеди, и др. – в правомощията на общините, местен бизнес;.

БААТ продължава да работи за включването на посочените мерки в релевантни планови документи. 

 

Описание на проекта

30.01.2019 г. - Стартира проект ЕкоВелоТур - съгласуване в планирането на велосипедния и екотуризъм в Област Русе

Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Повече информация за проекта на страницата на Програма Дунав


Велотуризмът постепенно се превръща в хит както сред пътшествениците природолюбители, така и сред експертите в сферата на регионалното развитие. Това се дължи на цяла поредица ползи от практикуването на велосипеден туризъм и развитието на велосипедни маршрути.

Велосипедното пътуване с цел туризъм дава значителна свобода на туристите да се придвижват в дестинацията с изцяло екологичен транспорт. По-бавната скорост в сравнение с моторизирания транспорт позволява пълноценно възприемане на множество детайли от заобикалящата среда, а физическото натоварване благоприятства поддържането на добро здраве. Развитието на велосипедни маршрути в дестинацията дава възможност за по-равномерно разпределение на туристическия натиск, а ползите от дейността могат да достигнат до по-широк кръг от местни предприемачи.

Въпреки това, пред развитието на велотуризма съществуват редица пречки, които изискват активна намеса от страна на публичните институции и ангажиране на ресурси в ключови сфери като пътната инфраструктура. Без тази намеса велотуризмът остава достъпен за сравнително тесен кръг от спортно настроени колоездачи или ограничен до технически трудни маршрути съставени от горски пътеки и черни пътища.

С ускоряването на моторизацията в световен план пътната инфраструктура се развива изключително за нуждите на високоскоростните транспортни средства. Нарастването на значението на екологичния аспект води до преосмисляне на тази парадигма и в много страни се полагат усилия за адаптиране на пътища с второстепенно значение за нуждите на колоездачите. В България се наблюдава значителен интерес към планинското колоездене, който се изразява в сформиране на множество клубове, организиране на състезания, създаване и поддръжка на трасета в планините. Набира популярност и шосейното колоездене чрез поредица от състезания в различни дестинации в цялата страна.

Целта на проект ECOVELOTOUR е да постави въпроса за координирано развитие на велосипедния туризъм в средносрочен план като се разработи стратегия за територията на област Русе. Аргументите за избор на целевата територия са следните:

  • Русе е най-големия град в Дунавската равнина, а по поречието на реката преминава международен велокоридор ЕвроВело 6 (Атлантически океан-Черно море);
  • Регионалното ниво на планиране в България има предимно консултативен характер и осъществява връзката между националното (централната власт) и местното ниво (общините);
  • Областта разполага със значителен природен и културно-исторически потенциал за развитие на туризма;
  • В област Русе е разработена (на ниво прототип) първата областна мрежа от велосипедни маршрути от Сдружение Вело-Русе;
  • Русе е център на новосформираната организация за управление на туристически район Дунав.

Проектът се състои от следните дейности:

  • провеждане на теренно проучване за състоянието и пригодността на пътищата от велосипедната мрежа съгласно насоки разработени от чуждестранните партньори по проекта;
  • обсъждане със заинтересованите страни (в т.ч. общини, туристически бизнес, НПО, регионални структури на централната власт) на компетенциите, капацитета и мерките, които имат отношение към развитието на велотуризма в областта;
  • внедряване на система за мониторинг и анализ на велосипедния трафик на ключови места от веломрежата;
  • организиране на международна конференция за представяне на опита на други европейски страни в развитието на велосипеден туризъм.

създадена на 30.01.2019; обновена на 15.12.2019