Информация за асоциацията

 

НАШАТА МИСИЯ:

Ние се стремим към устойчиво развитие и повишаване качеството на туристическия продукт и инфраструктура и активно подпомагаме всяка инициатива в тази област. Ние искаме да направим България значима и интригуваща дестинация за алтернативен туризъм като обръщаме особено внимание на човешките й ресурси и природа. Ние насърчаваме развитието на партньорства, за да направим България заедно по-добро място за живот и бизнес.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Цели на Сдружението:Приключенски туризъм
/1/ подпомагане на своите членове и защита на техните интереси на национално, регионално и местно равнище;

/2/опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство;

/3/ създаване на информираност и утвърждаване на алтернативните видове туризъм в България като средство за подобряване на заетостта и устойчивото развитие в България;
/4/ издигане на нивото на професионална квалификация в сферата на алтернативния туризъм като цяло;
/5/ утвърждаване на България като европейски значима дестинация за алтернативен туризъм;

Дейност на Сдружението:
/1/ За осъществяване на своите цели Сдружението използва следните средства:
1. координира интересите и действията и активизира инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на алтернативните видове туризъм;
2. осигурява еднопосочност и съгласуваност при формирането и реализацията на туристическия продукт на съответните видове алтернативен туризъм;
3. осигурява ефективно взаимодействие за финансиране, реализация, реклама и развитие на алтернативните видове туризъм;
4. осигурява правно, консултантско и техническо подпомагане на членовете си;
5. осъществява връзка с държавните органи, отговорни за туризма и представлява членовете си пред тях;
6. прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки и разработва становища, стратегии и проекти, кандидатстващи за национално и международно финансиране;
7. разработва проекти, становища и препоръки в областта на законодателството;
8. разработва свой Интернет продукт за представяне на своите членове и го поддържа в състояние на актуалност;
9. координира с другите национални сдружения в туризма провеждането на съвместни инициативи и участия;
10. организира участия в международни и национални срещи и изложения;
11. посредничи за доброволното решаване на спорове, в които има страна член на Сдружението, както и за недопускане на нелоялна конкуренция;
12. съдейства за защита на интересите на потребителите на туристически услуги и продукт, които се дефинират като алтернативен туризъм;
13. координира съвместни инициативи с финансови, застрахователни и пенсионни фондове.
/2/ За постигане на своите цели Сдружението извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с основните цели на Сдружението.
1. извършва консултантска, маркетингова и издателска дейност;
2. организира курсове за обучение и професионална квалификация;
3. организира участия в международни и национални срещи и изложения.

Приветстваме и сме готови да обсъдим всички предложения за партньорство с други организации и институции със сходни интереси и цели. 

Екипът на БААТ

 

 

създадена на 13.11.2008; обновена на 06.08.2015