МEНЮ

Danube Cycle Plans

начална страница / Danube Cycle Plans

Danube Cycle Plans

imageЗначението на колоезденето като транспорт нараства, което налага подобряването на условията за колоездене. В страните от Дунавския регион напредъкът по отношение на политиките за насърчаване на велотранспорт значително се различава. Не всички държави са възприели колоезденето като отделна тема, която има нужда от целенасочен подход за планиране и прилагане на политики. Само някои държави са дефинирали национални веломрежи, а транснационалните маршрути налагат необходимостта от координирано развитие между държавите.

В България планирането и развитието на велосипедния транспорт е слабозастъпено и в страната ни не са правени опити за систематизиране на възможностите, ограниченията и перспективите за посрещане на нуждите на колоездачите както в населените места, така и по републиканските и общински пътища. Същевременно, в различни райони на страната се планират и реализират различни решения за подобряване на условията за колоездене, а липсата на концепция за национална велосипедна мрежа и стандарт за маркирока поражда риск създадената инфраструктура да остане фрагментирана и разнородна.

Не е възможно една институция да отговаря за прилагането на адекватни действия за развитие на велотранспорта, затова е необходмио създаването на работна група с участие на представители на институциите и неправителствения сектор, както и изготвяне на общ документ за планиране. Този процес е на различен етап в различните страни. Австрия, Чешката република, Унгария, Словения и Словакия имат общ документ, докато България, Хърватска, Румъния и Сърбия нямат. Затова проектът предвижда обмен на опит между дунавските страни.

Основна цел на проекта е принос към популяризирането на колоезденето като интегрална част от екологосъобразна транспортна система и средство за подобряване на достъпността в урбанизираните и селските райони на Дунавския район (обхваща цяла България).

Специфични цели на проекта са:

Резултатите по проекта са в тясна синергия с и допринасят за изпълнение на целите на стратегии и партньорства по които България е страна:
Основните дейности по проекта съдържат:
  1. Разработване на Национален велосипеден план:

    Дейностите обхващат изготвянето на ситуационен анализ за текущото състояние на планирането и прилагането на велосипедни политики, вкл. нормативна уреба, стратегически документи, индентифициране на компетенциите на различните институции, определяне на визия и цели за развитието на велосипеден транспорт и туризъм, както и набелязване на стъпки за тяхното постигане. Реализирането на тази дейности ще бъде подкрепено от експерти от останалите партньори по проекта, които ще предоставят опит за начина на протичане на този процес в Австрия и Чешката република.

  2. Схема на Национална веломрежа, като част от Дунавска велосипедна мрежа:

    Бурното развитие на велосипедния туризъм в Европа се дължи на все по-големия инерес към този вид пътуване от една страна, и на възможностите за използване на слабонатоварени пътища, където велосипедното движение използва съществуващата пътна инфраструктура, от друга. Въз основа на анализа на ситуацията в страната и изводите за нуждите от велосипедни маршрути в Дунавските страни ще бъдат определени основните направления в бъдещата велосипедна мрежа на страната и връзките с маршрути в съседните страни. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени насоки за стандарт за специализирана велосипедна маркировка с пътни знаци по идентифицираните велосипедни маршрути.

  3. Подобряване на експертния капацитет чрез обмен на опит в държавите, които са реализирали напредък по отношение на планиранието и прилагането на велосипедни политики:

    С реализацията на проекта ще се създаде възможност за обмен на опит между експерти от Дунавските страни. Предвидени са периодични срещи на всички партньори, които ще се проведат във всяка една от Дунавските страни. Съответно експерти от останалите партньори ще участват на някои от българските срещи и ще дадат конкретни решения на предизвикателствата на примера на други страни.

Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 (Европейски фонд за регионално развитие) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Национален бюджет на Република България). Повече информация за проекта на страницата на Програма Дунав

Актуална информация

15.06.2022 - Работна среща - Стандарти за велосипедна инфраструктура

Действия за развитие на велосипедни политики - мерки, отговорности, период на изпълнение - Презентация на Петя Донева

Национален велосипеден план: Финансиране — източници, консултации, участие - Презентация на Радостина Петрова


31.03.2022 - Работна среща - Стандарти за велосипедна инфраструктура

Схема на национална веломрежа - Презентация на Кирил Калоянов

Национален велосипеден план - нормативни стандарти и предизвикателства - Презентация на Петя Донева

Каталог на инфраструктурни стандарти за Дунавска велосипедна мрежа - Презентация на Радостина Петрова


22.02.2022 - съвременните стандарти за изграждане на велосипедна инфраструктура, разработени от партньорите по проекта "Дунавски велосипедни планове"

 Изтеглете документа тук


25.11.2021 - Работна среща - Визия на Национален велосипеден план

Одит на велосипедни политики по метода BYPAD - завършване на одита с консенсус-процес - Презентация на Петя Донева и Радостина Петрова

Представяне на “Визия за политики за велосипеден транспорт, туризъм и спорт” към Национален велосипеден план. - Презентация на Петя Донева

Примери за велосипедна инфарструктура извън урбанизирани територии в България - Презентация на Радостина Петрова


29.06.2021 - Работна среща - Велосипедни политики в страните от Дунавския регион

Представяне на резултати от преглед на настоящите велополитики в България и в партньорските страни - Презентация на Радостина Петрова

Slovenia: Cycling development in the last 10 years - Презентация на Gregor Steklačič

Cycling governance, infrastructure, tourism and funding in Hungary - Презентация на Miklòs Berencsi

Национален велосипеден план - Презентация на Кирил Калоянов


24.11.2020 - Работна среща - Въведение в планирането на велосипедни политики

Планиране на велосипедни политики на национално ниво - Презентация на Кирил Калоянов

Търсене на велосипедни маршрути от български туристи - Презентация на Здравко Василев

Търсене на велосипедни маршрути от чуждестранни туристи - Презентация на Деян Кателиев

Правна рамка на националния велосипеден план - Презентация на арх. Петя Донева


28.09.2020 - Откриваща конференция Danube Cycling Plans

Does anybody have a plan? - Presentation by Martin Eder

EuroVelo Network - Presentation by Jesus Freire

How to Promote Cycling - Presentation by Jitka Vrtalova

Danube Cycling Project Overview - Presentation by Andreas Friedwagner


22.06.2020 - Обява за избор на изпълнител с предмет  "Управление на финансите на проект"

 Изтеглете обявата тук