МEНЮ

Мисия

начална страница / Мисия

Мисия, цели и предмет на дейност на БААТ

НАШАТА МИСИЯ:

Ние се стремим към устойчиво развитие и повишаване качеството на туристическия продукт и инфраструктура и активно подпомагаме всяка инициатива в тази област. Ние искаме да направим България значима и интригуваща дестинация за алтернативен туризъм като обръщаме особено внимание на човешките й ресурси и природа. Ние насърчаваме развитието на партньорства, за да направим България заедно по-добро място за живот и бизнес.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Цели на Сдружението:

 1. подпомагане на своите членове и защита на техните интереси на национално, регионално и местно равнище;
 2. опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство;
 3. създаване на информираност и утвърждаване на алтернативните видове туризъм в България като средство за подобряване на заетостта и устойчивото развитие в България;
 4. издигане на нивото на професионална квалификация в сферата на алтернативния туризъм като цяло;
 5. утвърждаване на България като европейски значима дестинация за алтернативен туризъм;

Дейност на Сдружението:

 1. За осъществяване на своите цели Сдружението използва следните средства:
  1. координира интересите и действията и активизира инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на алтернативните видове туризъм;
  2. осигурява еднопосочност и съгласуваност при формирането и реализацията на туристическия продукт на съответните видове алтернативен туризъм;
  3. осигурява ефективно взаимодействие за финансиране, реализация, реклама и развитие на алтернативните видове туризъм;
  4. осигурява правно, консултантско и техническо подпомагане на членовете си;
  5. осъществява връзка с държавните органи, отговорни за туризма и представлява членовете си пред тях;
  6. прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки и разработва становища, стратегии и проекти, кандидатстващи за национално и международно финансиране;
  7. разработва проекти, становища и препоръки в областта на законодателството;
  8. разработва свой Интернет продукт за представяне на своите членове и го поддържа в състояние на актуалност;
  9. координира с другите национални сдружения в туризма провеждането на съвместни инициативи и участия;
  10. организира участия в международни и национални срещи и изложения;
  11. посредничи за доброволното решаване на спорове, в които има страна - член на Сдружението, както и за недопускане на нелоялна конкуренция;
  12. съдейства за защита на интересите на потребителите на туристически услуги и продукт, които се дефинират като алтернативен туризъм;
  13. координира съвместни инициативи с финансови, застрахователни и пенсионни фондове.
 2. За постигане на своите цели Сдружението извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с основните цели на Сдружението.
  1. извършва консултантска, маркетингова и издателска дейност;
  2. организира курсове за обучение и професионална квалификация;
  3. организира участия в международни и национални срещи и изложения.

Приветстваме и сме готови да обсъдим всички предложения за партньорство с други организации и институции със сходни интереси и цели.

Чл.1. (1) Българска асоциация за алтернативен туризъм, наричана за краткост "сдружението" или "БААТ" е – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
(2) БААТ обединява на доброволен принцип  юридически и дееспособни физически лица, опериращи на национално и местно ниво органи, организации и административни структури, работещи в сферата на туризма, екологията, културата и производството, които споделят идеите за устойчивото развитие на българския туризъм чрез налагането на алтернативните форми на туризъм, като мотор на регионалното развитие и на опазването и устойчивото използване на българското природно и културно - историческо наследство и живите традиции.

Устав на БААТ

Целият Уства на БААТ можете да намерите тук